Zverejnenie zámeru: “Bytové domy – II. etapa”

Oznamujeme Vám, že od 11.02.2013 do 03.03.2013je zverejnený zámer: „Bytové domy – II. etapa“,
navrhovateľ: Quintela s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava.
Zámer Obvodnému úradu životného prostredia Senec podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil navrhovateľ: Quintela s.r.o., Pribinova 4, Bratislava.

Zámer „Bytové domy – II. etapa“ je k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Hamuliakovo.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu životného prostredia v Senci,  Hurbanova 21, 903 01 Senec do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Hamuliakove v stránkových hodinách alebo na webovom sídle ministerstva: www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

Jozef  Schnobl
starosta obce

Bezpečnosť počas sviatkov

Vianočné sviatky

Blížia sa k nám Vianoce – sviatky pokoja, čas stretnutia sa rodín, radostných iskričiek v očiach našich detí a to nie len pri rozbaľovaní darčekov. Dovoľte preto aj nám, profesionálnym hasičom, aby sme Vám zaželali ich príjemné prežitie v kruhu svojich najbližších.

Príprava na vianočné sviatky je sprevádzaná zhonom. Nesmieme zabúdať predovšetkým na bezpečnosť, pretože toto obdobie je charakteristické aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Naše domovy sú dnes doslova preplnené vysoko horľavými materiálmi vyrobených z umelých vlákien, ktoré veľmi ľahko horia. Požiare v bytoch sa vplyvom blízkosti horľavých materiálov rýchlo šíria a môžu spôsobiť rozsiahle materiálne škody, ale i vážne zranenia. Majme na pamäti, že horiaca sviečka je otvorený oheň a každý rok počas vianočných sviatkov dochádza k požiarom od horiacich sviečok umiestnených predovšetkým na adventných vencoch. Požiare vianočných stromčekov od nekvalitného a nesprávne inštalovaného osvetlenia, skraty nekvalitných elektrických svietnikov sú taktiež nepríjemnými skutočnosťami, ktoré by mohli narušiť pokojnú a slávnostnú atmosféru najkrajších sviatkov v roku.

Príčinou nešťastia, bolesti a škôd spôsobených na majetku je každoročne aj rôzna zábavná pyrotechnika. Ak si chcete dožičiť aj toto potešenie, nepoužívajte doma vyrobené pyrotechnické hračky. Používajte len ohňostroje, rakety, svetlice, delobuchy či piráty zakúpené v obchode a pri manipulácii s nimi sa riaďte odbornými radami a návodom. Zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk detí, preto ju starostlivo uchovávajte mimo ich dosah.

Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku Vám želajú príjemné prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2013 veľa zdravia, šťastia, pokoja a pohody.

kpt. Ing. Škvarková

OR HaZZ v Pezinku

Oznam

Podomový odpad sa bude vyvážať v riadnom  termíne 24.12.2012. Vývoz odpadu sa uskutoční v skorých ranných hodinách, preto žiadame občanov, aby si svoje nádoby vyložili už večer.