Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č. 7/2012

Obec Hamuliakovo ako orgán územného plánovania oznamuje občanom, že v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne od 15.06.2012 do 18.07.2012 verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č. 7/2012.

Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce.

Úplne znenie územnoplánovacej dokumentácie je k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Hamuliakovo, 900 43 Hamuliakovo č. 127.

Verejné prerokovanie s občanmi, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční dňa 12.07.2012 o 15.00 hod. v priestoroch Zasadačky Obceného úradu obce Hamuliakovo č. 127.

Stanoviská a pripomienky je možné v písomnej forme uplatniť v termíne do 18.07.2012 na adrese: Obecný úrad obce Hamuliakovo, 900 43 Hamuliakovo č. 127.

Obec Hamuliakovo ako orgán územného plánovania oznamuje občanom, že v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v termíne od 15.06.2012 do 04.07.2012 je zverejnené Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č. 7/2012.

Úplné znenie oznámenia o strategickom dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Hamuliakovo, 900 43 Hamuliakovo č. 127.

Stanoviská a pripomienky k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente je možné v písomnej forme uplatniť v termíne do 04.07.2012 na adrese: Obvodný úrad životného prostredia v Senci, Hurbanova 21, 903 01 Senec.

INFORMÁCIA pre občanov

Nočnú hudbu je počuť až z Rajky, nakoľko majú festival až do nedele, 10.06.2012. Obecný úrad v Hamuliakove požiadal Obecný úrad v Rajke o korigovanie hlasitosti hudobnej akcie.

Prerušenie distribúcie elektrickej energie -oboznámenie verejnosti

ZSE, a.s. oznamuje obyvateľom obce Hamuliakovo, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú dňa 24.05.2012 v čase od 06.30 hod. do 15.00 hod. bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Dlhá č. 106 Dubová č. 6 Dunajská č. 24/B, 558/138 Hamuliakovo od č. 20 – 176, 240 – 640 Kostolná č. 196/1 Topoľová č. 508/21 Šamorínska č. 33/4

(viac…)