„Mestám a obciam zhasína nádej“, preto vypíname časť verejného osvetlenia

„Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.“

 

“Kihunyóban a városok és falvak reménye”

Kedves lakosok, csatlakozunk a ” Kihunyóban a városok és falvak reménye ” országos kezdeményezéshez, miszerint 2023. január 30-án 19.00 órától 19:30-ig demonstratívan lekapcsoljuk a közvilágítás egy részét, így kinyilvánítva, hogy az önkormányzatok energiaköltségének nem rendezése rendkívül súlyos és negatív hatással van számos alapvető feladatunk és kötelességünk teljesítésére, ami mindannyiunk hétköznapi életét is befolyásolja. Nem a városok és falvak a probléma okozói, hanem ők az áldozatai. Amire ebben az időszakban leginkább szükségük van, az a kormány gyors és hatékony segítsége.

PRÍSPEVOK NA BÝVANIE

Príspevok na bývanie je finančná kompenzácia zvýšených nákladov na bývanie.
Je určený PRE OBČANOV S TRVALÝM POBYTOM (od 15 do 65 rokov) s výnimkou osôb uvedených nižšie📌.
Príspevok je viazaný na 1 nehnuteľnosť na bývanie (predmetná nehnuteľnosť resp. zdaňovaná nehnuteľnosť).
❓ AKO ČASTO JE NA PRÍSPEVOK NÁROK ❓
O príspevok je možné požiadať raz ročne, od 2.1. do 30.9.
❓ KTO MÔŽE/NEMÔŽE O PRÍSPEVOK POŽIADAŤ ❓
O príspevok MÔŽE požiadať FYZICKÁ osoba, ktorá za danú nehnuteľnosť podáva daňové priznanie a je jej vyrubená daň z nehnuteľnosti (daňovník je uvedený v adrese rozhodnutia o vyrubení dane) s výnimkou osôb uvedených nižšie📌.
Ak má daná nehnuteľnosť viacerých daňovníkov a títo podali daňové priznanie samostatne, t.j. nedohodli sa na spoločnom daňovníkovi, môže o príspevok požiadať každý z daňovníkov – príspevok sa vyplatí v %-nom rozsahu zdaňovanej výmery (príklad: dom má 2 vlastníkov a každý podal samostatne daňové priznanie, napríklad osoba A za 30 % výmery a osoba B za 70 % výmery – osoba A má nárok na 30 % príspevku a osoba B na 70 % príspevku).
📌 O príspevok NEMÔŽE požiadať občan s trvalým pobytom v Hamuliakove, ktorý je súčasne občanom v hmotnej núdzi, starší ako 65 rokov alebo občan s ŤZP (dôvody nižšie).
❓ V AKEJ VÝŠKE JE PRÍSPEVOK VYPLÁCANÝ ❓
🔸 Vo výške 0,25 €/m² základnej výmery, ak je k trvalému pobytu v nehnuteľnosti prihlásená 1 posudzovaná osoba staršia ako 15 rokov.
🔸 Vo výške 0,50 €/m² základnej výmery, ak sú k trvalému pobytu v nehnuteľnosti prihlásené:
➡️ 2 posudzované osoby staršie ako 15 rokov alebo
➡️ 1 osamelo žijúca osoba – poberateľ predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku alebo
➡️ 1 posudzovaná osoba staršia ako 15 rokov – osamelý rodič, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, a súčasne najmenej jedno nezaopatrené dieťa mladšie ako 15 rokov.
🔸 Základná výmera je základ dane predmetnej nehnuteľnosti na bývanie podľa Rozhodnutia o vyrubení miestnej dane (zvyčajne plocha prízemia u rodinných domov alebo plocha bytu).
❓ AKO JE MOŽNÉ POŽIADAŤ ❓
Žiadateľ vyplní formulár žiadosti a spolu s eventuálne požadovanými prílohami ju doručí na obecný úrad.
Žiadosť je možné podať osobne, poštou alebo cez e-schránku (slovensko.sk) s elektronickým podpisom vo formáte pdf.
Žiadosť nie je možné zaslať emailom, nakoľko musí obsahovať originál podpisu.
Formulár žiadosti Vám bude doručený spolu s daňovým výmerom na rok 2023 a tiež je dostupný na stiahnutie na: https://obechamuliakovo.sk/…/Ziadost-o-prispevok-na…
❓ AKÉ SÚ PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU V ROKU 2023❓
✅ v termíne do 31.12.2022:
🔸 TRVALÝ POBYT posudzovanej aspoň 1 osoby staršej ako 15 rokov (pre plnú výšku príspevku 2 osôb nad 15 rokov) v Hamuliakove
🔸 uhradenie všetkých ZÁVÄZKOV voči obci Hamuliakovo (dane, poplatky za odpady, pokuty, poplatky za škôlku, ŠKD a školskú jedáleň a pod.).
✅ v termíne podania žiadosti o príspevok:
🔹 uhradenie DANÍ A POPLATKU ZA ODPADY vyrubených na rok 2023
🔹 TRVALÝ POBYT aspoň 1 osoby staršej ako 15 rokov (pre plnú výšku príspevku 2 osôb nad 15 rokov) V PREDMETNEJ NEHNUTEĽNOSTI v Hamuliakove.
❓ AKO RÝCHLO BUDE PRÍSPEVOK VYPLATENÝ ❓
🔹 Príspevok bude vyplatený na základe podanej žiadosti prevodom na UVEDENÝ ÚČET do 10 dní od pripísania úhrady dane a poplatku za odpad za rok 2023 na účet obce.
🔹 V prípade požadovanej výplaty V HOTOVOSTI z pokladne Vám bude do 10 dní od pripísania úhrady dane a poplatku za odpad za rok 2023 na účet obce telefonicky oznámený termín, odkedy bude hotovosť pripravená na vyplatenie. Vyplatenie v hotovosti je možné až po oznámení a to počas stránkových dní obecného úradu.
❓ MUSÍ MAŤ ŽIADATEĽ TRVALÝ POBYT V HAMULIAKOVE ❓
Nemusí.
Podmienka je, aby v predmetnej nehnuteľnosti mala trvalý pobyt aspoň 1 osoba staršia ako 15 rokov (pre plnú výšku príspevku 2 osoby nad 15 rokov). Touto môže byť AKÝKOĽVEK člen domácnosti (teda samozrejme aj žiadateľ).
❓ SOM DÔCHODCA STARŠÍ AKO 65 ROKOV S TRVALÝM POBYTOM, PREČO NEMÁM NA PRÍSPEVOK NÁROK❓
Namiesto vyplácania príspevku bola od roku 2023 pre seniorov s trvalým pobytom v Hamuliakove starších ako 65 rokov ZVÝŠENÁ ÚĽAVA na dani z nehnuteľnosti na bývanie (z 50 % na 75%). Táto úľava sa odpočítava automaticky pri vyrubení dane a nie je potrebné o ňu žiadať. Zvýšená automatická úľava na dani namiesto žiadania o príspevok slúži na zamedzenie administratívnej záťaže seniorov.
❓ SOM DRŽITEĽ PREUKAZU ŤZP, MÁM MENEJ AKO 65 ROKOV A TRVALÝ POBYT V HAMULIAKOVE, PREČO NEMÁM NA PRÍSPEVOK NÁROK❓
Namiesto vyplácania príspevku bola od roku 2023 pre občanov s trvalým pobytom v Hamuliakove a s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov ZVÝŠENÁ ÚĽAVA na dani z nehnuteľnosti na bývanie (z 50 % na 75%). Táto úľava sa odpočítava automaticky pri vyrubení dane a nie je potrebné o ňu žiadať. Zvýšená automatická úľava na dani namiesto žiadania o príspevok slúži na zamedzenie administratívnej záťaže týchto osôb.
❓ AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE, ŽE VLASTNÍM VIACERÉ NEHNUTEĽNOSTI ❓
Žiadosť je možné podať osobitne na každú nehnuteľnosť, v ktorej má trvalý pobyt aspoň 1 osoba staršia ako 15 rokov.
Na nehnuteľnosť, v ktorej nemá nikto trvalý pobyt, nebude príspevok vyplatený.
❓ VLASTNÍM NEHNUTEĽNOSŤ, V KTOREJ BÝVAJÚ MOJI RODIČIA RESP. OSOBY S TRVALÝM POBYTOM V HAMULIAKOVE STARŠIE AKO 65 ROKOV. JA MÁM < 65 ROKOV. MÁM NÁROK NA PRÍSPEVOK ❓
Na príspevok máte nárok, ak v nehnuteľnosti majú trvalý pobyt osoby staršie ako 15 rokov, teda aj staršie ako 65 rokov a avšak súčasne tieto osoby nie sú daňovníkom (žiadateľom). Tieto osoby (napríklad rodičov) do žiadosti uvediete ako posudzované osoby.
❓ V NEHNUTEĽNOSTI MÁ TRVALÝ POBYT VIAC AKO 2 OSOBY❓
Maximálna výška príspevku sa dosahuje už pri dvoch osobách. Trvalý pobyt viac ako 2 osôb príspevku neovplyvní.
❓ K 31.12.2022 SOM MAL TRVALÝ POBYT V RODIČOVSKOM DOME V HAMULIAKOVE, VLASTNÍM VŠAK UŽ INÝ DOM V HAMULIAKOVE A TAM AKTUÁLNE BÝVAM. MÔŽEM SI NA SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ UPLATNIŤ NÁROK NA PRÍSPEVOK❓
Príspevok na nehnuteľnosť, ktorú vlastníte a aktuálne v nej bývate, je možné vyplatiť len vtedy, ak k dátumu podania žiadosti v nej máte aj trvalý pobyt (a k 31.12.2022 ste mal trvalý pobyt hocikde v Hamuliakove). Pred podaním žiadosti je potrebné vykonať zmenu trvalého pobytu.
Bez zmeny trvalého pobytu je možné uplatniť nárok na príspevok len v prípade, že v nej má trvalý pobyt aspoň 1 iná osoba staršia ako 15 rokov (pre plnú výšku príspevku 2 iné osoby nad 15 rokov), t.j. napríklad Vaše dospelé deti, partner, rodičia atď.
❓ PREČO SA NEZOHĽADŇUJE TRVALÝ POBYT DETÍ DO 15 ROKOV ❓
Vyplácanie príspevku má okrem iného motivovať ľudí, ktorí v Hamuliakove bývajú a teda využívajú poskytované služby, na prihlásenie sa na trvalý pobyt a tým na zaistenie financií na zaplatenie týchto služieb.
Štát na 1 osobu s trvalým pobytom (aj dieťa) obci poskytuje cca. 180 €/ročne.
Náklady obce na zaistenie služieb pre 1 dieťa (MŠ, ŠKD, školská jedáleň … ) sú podstatne (rádovo) vyššie, ako je príjem obce za 1 osobu s trvalým pobytom, a preto musia byť dofinancované aj z príjmov za ostatných občanov s trvalým pobytom.
S ohľadom na oprávnené potreby a služby pre ostatných občanov obce je teda seriózne očakávať, že sa do obce prihlásia nielen deti, ale aj ich obidvaja rodičia.
❓ SOM ROZVEDENÁ, ŽIJEM LEN S DEŤMI, PRÍSPEVOK BY MI POMOHOL… ❓
V prípade osamelého rodiča, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, je pre plnú výšku príspevku – ako sociálny aspekt – možné zohľadniť nezaopatrené dieťa mladšie ako 15 rokov s trvalým pobytom v nehnuteľnosti. Podmienka je, že rodič a dieťa majú v nehnuteľnosti trvalý pobyt a rodič nežije s iným partnerom (druhom/družkou).
V prípade pochybností môže obecný úrad dodatočne požadovať zdokladovanie skutočnosti, že ide o osamelého rodiča, napr. rozhodnutie súdu.
❓ SOM VDOVA/VDOVEC NA PREDČASNOM DÔCHODKU, PRÍSPEVOK BY MI POMOHOL… ❓
V prípade osamelo žijúcej osoby – poberateľa predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku, mladšieho ako 65 rokov, je možné – ako sociálny aspekt – vyplatiť plnú výšku príspevku po predložení kópie Rozhodnutia sociálnej poisťovne o priznaní predčasného / riadneho starobného dôchodku.
❓ SOM CUDZINEC S TRVALÝM POBYTOM V HAMULIAKOVE NAHLÁSENÝ NA CUDZINECKEJ POLÍCII. MÁM NA PRÍSPEVOK NÁROK ❓
Cudzinci s TRVALÝM POBYTOM v Hamuliakove (nie s prechodným pobytom a nie s dočasným útočiskom utečenca) sú za účelom uplatnenia nároku na príspevok považovaní za občanov s rovnakými právami a podmienkami ako občania Slovenskej republiky.
Jedinou naviac požiadavkou je predloženie Dokladu povolenia na trvalý pobyt cudzincov pre všetky posudzované osoby k nahliadnutiu alebo ako kópia, nakoľko obec nedisponuje evidenciou trvalých pobytov cudzincov.
⁉️ V prípade, že ste nenašli odpoveď na otázku, ktorá Vás zaujíma, zašlite dotaz na info@obechamuliakovo.sk (nie do komentárov) a odpoveď následne doplníme.

DORUČOVANIE VÝMEROV ZA DANE A ODPAD

Informujeme obyvateľov, že príslušné referáty začínajú odosielať platobné výmery:
– za daň z nehnuteľnosti (podľa abecedy)
– za komunálny odpad (podľa ulíc)
ℹ️ V prípade, že si želáte platobný výmer zaslať ekologickým spôsobom EMAILOM namiesto poštovej zásielky, informujte o tomto, prosím, PRÍSLUŠNÚ REFERENTKU do 31.1.2023 (osobitne pre daň a osobitne pre odpad)
➡ Emailový kontakt pre DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ: marcela.horvathova@obechamuliakovo.sk
➡ Emailový kontakt pre POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD: andrea.olajcova@obechamuliakovo.sk
Upozornenie:
Vyrubovanie daní a vyrubovanie za odpad je nezávislé a prebieha v rôznom poradí, teda Vám nebude odpovedané súčasne.
‼ NÁLEPKY A KARTIČKY do zberného dvora na rok 2023 sa budú vydávať po úhrade poplatku za komunálny odpad AŽ OD MARCA 2023 po ukončení tlače výmerov za odpad.
Do konca marca platia nálepky a kartičky z roku 2022.

ŽLTÉ VRECIA NA PLASTY + TETRAPAKY + OBALOVÉ KOVY + INFORMÁCIA PRE BYTOVÉ DOMY

Informujeme, že zamestnanci obce začali do rodinných domov roznášať žlté vrecia, určené na SPOLOČNÝ zber plastov + tetrapakov + obalových kovov (konzervy, nápojové dózy).
Roznášanie bude trvať niekoľko dní. Vrecia sú určené na zber obalov v 1. polroku 2023. Pre každú domácnosť Marius Pedersen určil množstvo v počte  12 kusov, vzhľadom na zníženie produkcie PET fliaš a nápojových dóz v dôsledku zálohovania.
Ďalej informujeme, že v dôsledku zavedenia spoločného zberu z rodinných domov do vriec budú v pondelok 16.1.2022 z verejných stojísk ODSTRÁNENÉ 1100 litrové kontajnery na kovy a tetrapaky (týka sa stojísk na Kaštieľskej, Malogútorskej, Cintorínskej a pri Grillpube).
INFORMÁCIA PRE BYTOVÉ DOMY
Na SPOLOČNÝ ZBER plastov + tetrapakov + obalových kovov (konzervy, nápojové dózy) je do výmeny možné využívať žlté ako aj červené kontajnery na stojisku bytového domu.

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD – ÚĽAVY

Do 31.1.2023 si môžete uplatniť zľavu z poplatku za komunálny odpad, ak

1/

domácnosť má 240 litrovú nádobu (bez kombinácie s BRO) na zmiešaný komunálny odpad

+ A SÚČASNE v domácnosti žije  aspoň jedno dieťa do 3 rokov alebo 5 a viac osôb

+ A SÚČASNE poplatník preukáže, že biologicky rozložiteľný odpad vznikajúci v domácnosti KOMPOSTUJE (má uzatvorenú zmluvu o domácom kompostovaní),

Zľava sa poskytuje na obdobie od narodenia do max. 3 rokov dieťaťa.

Poplatník predloží žiadosť a doklady preukazujúce splnenie podmienok nasledovne:

– predloženie zmluvy o domácom kompostovaní+ fotografia existujúceho kompostéra na užívanom pozemku

– rodný list dieťaťa, resp. zoznam trvalo žijúcich osôb v domácnosti poplatníka, pričom správnosť zoznamu bude overená z obecnej databázy prihlásených osôb.

2/

POSKYTOVANIE INÝCH ÚĽAV Z POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Obec MÔŽE v zmysle platného VZN na základe INDIVIDUÁLNEJ ŽIADOSTI POPLATNÍKA vyrubený poplatok znížiť.

Pri INDIVIDUÁLNOM posudzovaní žiadosti o zníženie poplatku Obec Hamuliakovo zohľadňuje najmä nasledujúce kritériá (ktoré sa uvádzajú v žiadosti):

– osamelo žijúci občan Hamuliakova nad 65 rokov, poplatok za nádobu 120 l ZKO resp. 120 ZKO + 240 l BRO

– osamelo žijúci občania Hamuliakova – manželský pár obidvaja nad 65 rokov, poplatok za nádobu 120 l ZKO resp. 120 ZKO + 240 l BRO

– osamelo žijúci občania Hamuliakova – manželský pár, kde jeden z partnerov je starší ako 65 rokov a druhý je starší ako 62 rokov, poplatok za nádobu 120 l ZKO resp. 120 ZKO + 240 l BRO

– postihnutie u ŤZP / ZŤP občana Hamuliakova – k žiadosti je potrebné priložiť preukaz ŤZP/ZŤP a ZDÔVODNENIE, napr. že postihnutie občana / rodinného príslušníka má priamy súvis so zvýšenou produkciou odpadu alebo postihnutie občanovi poplatníkovi znemožňuje zárobkovú činnosť. Žiadosti bez odôvodnenia nebudú posudzovaná. Iné zľavy na základe pridelenia preukazu ZŤP, kde ochorenie nemá priamy súvis so zvýšenou produkciou odpadu, sa NEPOSKYTUJÚ.

 

Bližšie informácie o obsahu a spôsobe podávania žiadosti Vám poskytne referát odpadového hospodárstva, p. Olajcová, t.č. 02/45988128.

 

 

 

LEHOTY A PODMIENKY PODANIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTELNOSTI A PSA

DO 31. JANUÁRA 2023 MUSÍTE PODAŤ PRIZNANIE K DANI A UPLATNIŤ SI NÁROK NA ZNÍŽENIE DANE (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, daň zo psa, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov) .

Rozhodujúci je stav k 1. januáru 2023.

V KTORÝCH PRÍPADOCH JE TO POTREBNÉ?

Daňové priznanie resp. čiastkové priznanie k dani MUSÍTE PODAŤ do 31.1.2023, ak Vám v období od 2. januára 2022 do 1. januára 2023 VZNIKLA alebo ZANIKLA daňová povinnosť, alebo ak NASTALI ZMENY skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane.

Teda ste nehnuteľnosť kúpili, predali, zdedili, darovali – dostali darom, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, prebehla dražba.

Alebo v prevádzke máte nové predajné/nevýherné automaty.

Tlačivo na daň je dostupné vo Vzoroch daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam 2015 na linku:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

alebo počas stránkových hodín obecného úradu.

!!! Ak sa počas roka 2022 nič nezmenilo, daňové priznanie v tomto roku už nepodávate. Správca dane vám automaticky pošle rozhodnutie o vyrubenej dani.

_

Tiež je potrebné podať PRIZNANIE K DANI ZA PSA – pribudnutie resp. úhyn psa a každú zmenu skutočností je vlastník alebo držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočností oddeleniu daní a poplatkov.

Tlačivo na daň je dostupné vo Vzoroch daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam 2015 na linku:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

Bližšie info na https://obechamuliakovo.sk/chov-zvierat/

_

UPLATNENIE NÁROKU NA ZNÍŽENIE DANE zo stavieb na bývanie a daň z bytov, ak tieto slúžia NA TRVALÉ BÝVANIE poplatníka:

– vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi

– vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

– vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom –

– vo vlastníctve prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb

Do 31.1. 2023 je POTREBNÉ DOLOŽIŤ DOKUMENTY preukazujúce tieto skutočnosti.

!!! Uplatnenie nároku na zníženie dane z nehnuteľnosti na trvalé bývanie pre fyzické osoby STARŠIE ako 65 rokov NETREBA ŽIADAŤ, správca dane rozhodne o znížení dane automaticky na základe vlastnej evidencie občanov s trvalým pobytom.

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Obec Hamuliakovo zaisťuje zber vianočných stromčekov, ktoré musia byť ÚPLNE ZBAVENÉ akýchkoľvek plastových, sklenených a kovových ozdôb, girlánd a iných predmetov (stromčeky sa po podrvení kompostujú). NEODZDOBENÉ STROMČEKY SA NEPREBERAJÚ.
Stromčeky môžete po identifikácii uhradeného poplatku za komunálny odpad 2022 (kartička) bezplatne odovzdať na ZBERNOM DVORE počas otváracích hodín, t.j. streda: 8:00 – 12.00 a 13:00 – 16:00 a sobota 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 (sobota 31.12.-zatvorené)
Ako službu obyvateľom zabezpečí obec Hamuliakovo JEDNORAZOVÝ zber vianočných stromčekov OD DOMÁCNOSTÍ a to počnúc 10.1.2023 postupne v celej obci raz.
Postupne budú vyzbierané ÚPLNE ODZDOBENÉ stromčeky, ktoré vyložia obyvatelia rodinných domov pred svoj dom a obyvatelia bytových domov ku stojiskám zberných nádob pre svoju bytovku. Zber – vzhľadom na veľkosť obce – môže prebiehať viacero dní, každá ulica bude však zbieraná LEN RAZ. Stromčeky je potrebné vyložiť NAJNESKÔR do 7:00 dňa 10.1.2023. Po tomto zbere budú stromčeky preberané len na zbernom dvore.