ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

pre osoby s uhradeným poplatkom za komunálne odpady v obci Hamuliakovo – fyzické osoby nepodnikateľov

sa uskutoční v STREDU 22.11.2023 od 15,00 do 17,00

miesto: Zberný dvor

za nasledovných podmienok:

– odpady budú prevzaté len v uzatvorenom originálnom obale, z ktorého sa neuvoľňuje odpad a ktorý je označený pôvodnou etiketou, t.j. predovšetkým budú uvedené zložky obsahu a piktogramy nebezpečnosti. Neoznačené chemikálie (resp. s neznámym obsahom) SA NEPREBERAJÚ.

– odpad bude preberaný len:

  • od fyzických osôb, nepodnikateľov, ktoré majú uhradený poplatok za komunálny odpad na r. 2023 a identifikujú sa kartičkou pre zberový dvor (odpad od podnikateľov sa nepreberá)
  • ak pochádza z bežnej prevádzky domácnosti (nepreberajú sa produkty stavebnej a špeciálnej chémie vznikajúce ako odpad zo stavebnej činnosti resp. špeciálnych činností)
  • v množstve max. do 5 kg na jedného poplatníka

 

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti Marius Pedersen a Obce Hamuliakovo preberať len tieto komunálne odpady:

▶️ Staré náterové hmoty a farby

▶️ Odpadové rozpúšťadlá a riedidlá

▶️ Ostatné odpady s obsahom škodlivín posúdi zodpovedný pracovník Marius Pedersen a prevezme ich len v prípade, že spoločnosť vie zabezpečiť ich likvidáciu

Týmto obec Hamuliakovo vytvorila podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok.