Oznam – voľný dvojizbový nájomný byt od 01.03.2022

Vážení spoluobčania oznamujeme Vám, že v obecnej bytovej jednotke na Lipovej ulici sa uvoľňuje dvojizbový byt č. 1A o výmere 62,70 m2 od 01.3.2022. Základné nájomné je vo výške 159,33 € a plus energie:  plyn – kúrenie, vodné a stočné podľa skutočnej spotreby vody, a elektrina na základe zmluvy s energet. spoločnosťou. Polročná zábezpeka vo výške 955,98 € je splatná pri podpise zmluvy.

Všetky podmienky a kritéria nájdete vo VZN č. 5/2015. Plné znenie VZN ako aj ďalšie informácie nájdete na stránke obce  http://obechamuliakovo.sk/najomne-byty/ a na Obecnom úrade u pani Andrei Olajcovej tel: 02/45988128, e-mail: andrea.olajcova@obechamuliakovo.sk

Termín doručenia žiadostí /+ komplet prílohy / je do 10.02.2022  elektronicky do podateľne obecného úradu alebo poštou na adresu Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo.

DAŇ ZA PSA

‼️ Daň za psa sa platí v obci, na území ktorej je pes chovaný (§ 28 zákona č. 582/2004 Z. z.).
Teda za psa, ktorý je CHOVANÝ V HAMULIAKOVE, sa DAŇ VYRUBUJE V HAMULIAKOVE, aj keď má vlastník trvalý pobyt v inej obci. ‼️
🐕 🐩 PRIZNANIE K DANI ZA PSA je potrebné podať do 30 dní od zmeny a to AJ POČAS ROKA v prípadoch, že nadobudnete nového psa resp. pes uhynul alebo pes dovŕši VEK 6 MESIACOV 🐕🐩.
📋 Tlačivo na daň za psa je dostupné vo Vzoroch daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam 2015 na linku:
alebo počas stránkových hodín obecného úradu na stolíku pred obecným úradom – strana 1 a 2 a príloha V. Oddiel.
➡️ Základom dane je počet psov.
➡️ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov .
➡️ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Zníženie dane za psa pre občanov nad 65 rokov:
– ak ste si doteraz zľavu neuplatňovali, je potrebné do 31.1.2022 požiadať o prvé zníženie dane za psa
– ak ste si zľavu v predchádzajúcom roku uplatňovali / bola priznaná, NETREBA ŽIADAŤ – bude Vám poskytnutá automaticky na základe vlastnej evidencie Obecného úradu.

 

POZOR – Daňová povinnosť do 31.01.2022

DO 31. JANUÁRA 2022 MUSÍTE PODAŤ PRIZNANIE K DANI A UPLATNIŤ SI NÁROK NA ZNÍŽENIE DANE (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, daň zo psa, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov) .
Rozhodujúci je stav k 1. januáru 2022.
V KTORÝCH PRÍPADOCH JE TO POTREBNÉ?
Daňové priznanie resp. čiastkové priznanie k dani MUSÍTE PODAŤ do 31.1.2022, ak Vám v období od 2. januára 2021 do 1. januára 2022 VZNIKLA alebo ZANIKLA daňová povinnosť, alebo ak NASTALI ZMENY skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane.
Teda ste nehnuteľnosť kúpili, predali, zdedili, darovali – dostali darom, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, prebehla dražba.
Alebo v prevádzke máte nové predajné/nevýherné automaty.
Tlačivo na daň je dostupné vo Vzoroch daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam 2015 na linku:
alebo počas stránkových hodín obecného úradu na stolíku pred obecným úradom.
– Ak sa počas roka 2021 nič nezmenilo, daňové priznanie v tomto roku už nepodávate. Správca dane vám automaticky pošle rozhodnutie o vyrubenej dani.
 Tiež je potrebné podať PRIZNANIE K DANI ZA PSA – pribudnutie resp. úhyn psa a každú zmenu skutočností je vlastník alebo držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočností oddeleniu daní a poplatkov.
Tlačivo na daň je dostupné vo Vzoroch daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam 2015 na linku:
_
UPLATNENIE NÁROKU NA ZNÍŽENIE DANE zo stavieb na bývanie a daň z bytov, ak tieto slúžia NA TRVALÉ BÝVANIE poplatníka:
a) vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi
b) vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
c) vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
d) vo vlastníctve prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb
Do 31.1. 2022 je POTREBNÉ DOLOŽIŤ DOKUMENTY preukazujúce tieto skutočnosti.
Uplatnenie nároku na zníženie dane z nehnuteľnosti na trvalé bývanie pre fyzické osoby STARŠIE ako 65 rokov NETREBA ŽIADAŤ, správca dane rozhodne o znížení dane automaticky na základe vlastnej evidencie občanov s trvalým pobytom.

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV V OBCI HAMULIAKOVO

Obec Hamuliakovo zaisťuje zber vianočných stromčekov, ktoré musia byť ÚPLNE ZBAVENÉ akýchkoľvek plastových, sklenených a kovových ozdôb, girlánd a iných predmetov (stromčeky sa po podrvení kompostujú). NEODZDOBENÉ STROMČEKY SA NEPREBERAJÚ. Stromčeky môžete po identifikácii uhradeného poplatku za komunálny odpad 2021 (kartička) bezplatne odovzdať na ZBERNOM DVORE počas otváracích hodín, t.j. streda: 8:00 – 12.00 a 13:00 – 16:00 a sobota 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 (sobota 1.1.-zatvorené)

Ako službu obyvateľom zabezpečí obec Hamuliakovo JEDNORAZOVÝ zber vianočných stromčekov OD DOMÁCNOSTÍ a to počnúc 10.1.2021 postupne v celej obci raz.

Postupne budú vyzbierané ÚPLNE ODZDOBENÉ stromčeky, ktoré vyložia obyvatelia rodinných domov pred svoj dom a obyvatelia bytových domov ku stojiskám zberných nádob pre svoju bytovku. Zber – vzhľadom na veľkosť obce – môže prebiehať viacero dní, každá ulica bude však zbieraná LEN RAZ. Stromčeky je potrebné vyložiť NAJNESKÔR do 7:00 dňa 10.1.2021. Po tomto zbere budú stromčeky preberané len na zbernom dvore.

KONTAKT PRE SÚRNE PRÍPADY

Informujeme o zatvorení obecného úradu z dôvodu čerpania dovolenky a následnej inventúry a nastavovania evidenčných systémov na rok 2022.

Pre súrne prípady (havárie, poškodenie obecného majetku a úmrtia) bude k dispozícii telefonická linka 0918/787 833.

Kontaktovať sa môžete VÝLUČNE prostredníctvom SMS, kde opíšete Vašu požiadavku / situáciu a následne Vás kontaktuje zodpovedný zamestnanec obecného úradu.

Obec Hamuliakovo nerieši poruchy a výpadky elektriky, plynu, vody, odvodu splaškových vôd do kanalizácie, internetového pripojenia – v prípade týchto porúch prosím volajte priamo dispečing príslušného dodávateľa.