UZÁVERA CENTRA OBCE V SOBOTU 18.6.2022

V súvislosti s konaním podujatia Dni obce Hamuliakovo 2022 bude v sobotu od cca. 10,30 do nedeľňajšieho rána uzavretý prejazd centrom obce (viď. mapka).

Žiadame občanov, aby vo vyznačenej oblasti NEPARKOVALI SVOJE VOZIDLÁ na komunikácii a to ani na vyznačených parkovacích boxoch.

OBCHÁDZKOVÁ TRASA na hrádzu vedie cez:

1/ Cintorínska– Úzka – Dunajská

2/ Židovská – Dlhá – Dunajská

Výjazd zo Sadovej bude možný smerom ku kostolu odsunutím cestných zábran.

Ďakujem za pochopenie a tešíme sa na Vašu účasť na tomto podujatí.

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK pre osoby s uhradeným poplatkom za komunálne odpady v obci Hamuliakovo – fyzické osoby nepodnikateľov sa uskutoční v STREDU 8.6.2021 od 15,00 do 17,15 na zberovom dvore Hamuliakovo za nasledovných podmienok:
❗odpady budú prevzaté len v uzatvorenom originálnom obale, z ktorého sa neuvoľňuje odpad a ktorý je označený pôvodnou etiketou, t.j. predovšetkým budú uvedené zložky obsahu a piktogramy nebezpečnosti. Neoznačené chemikálie (resp. s neznámym obsahom) SA NEPREBERAJÚ.
❗ odpad bude preberaný len:
– od fyzických osôb, nepodnikateľov, ktoré majú uhradený poplatok za komunálny odpad na r. 2022 a identifikujú sa kartičkou pre zberový dvor (odpad od podnikateľov sa nepreberá)
– ak pochádza z bežnej prevádzky domácnosti (nepreberajú sa produkty stavebnej a špeciálnej chémie vznikajúce ako odpad zo stavebnej činnosti resp. špeciálnych činností)
– v množstve max. do 5 kg na jedného poplatníka
Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti Marius Pedersen a Obce Hamuliakovo preberať len tieto komunálne odpady:
▶️ Staré náterové hmoty a farby
▶️ Odpadové rozpúšťadlá a riedidlá
▶️ Ostatné odpady s obsahom škodlivín posúdi zodpovedný pracovník Marius Pedersen a prevezme ich len v prípade, že spoločnosť vie zabezpečiť ich likvidáciu
Týmto obec Hamuliakovo vytvorila podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

Oznam – vakcinácia psov proti besnote

Dňa 5. júna 2022 bude veterinárny lekár vykonávať vakcináciu psov proti besnote. Vakcinácia sa bude vykonávať pred Obecným úradom v Hamuliakove od 09.00 do 12.00 hod. a cena je 10,-€. Prineste si so sebou vakcinačný preukaz psa.

ZBERNÉ NÁDOBY JE POTREBNÉ PRIPRAVIŤ NA VYPRÁZDNENIE KU KOMUNIKÁCII!

Upozorňujeme obyvateľov, že zberné nádoby je potrebné VYTIAHNUŤ zo stojiska a PRIPRAVIŤ ku komunikácii.
V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia je potrebné „zberné nádoby večer pred dňom vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste, V BEZPROSTREDNEJ BLÍZKOSTI VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE PRÍSTUPNEJ PRE ZBERNÉ VOZIDLO“.

Toto je roky zaužívaná prax v Hamuliakove a reflektuje platnú zmluvu s Marius Pedersen.
Priamo zo stojísk bytových domov sú firmou vyberané len 1100 litrové veľkokapacitné kontajnery.

Skutočnosť, že smetiari doteraz niektorým domácnostiam vyberali nádoby priamo zo stojísk, bola ich DOBRÁ VÔĽA A VLASTNÁ INICIATÍVA.

Vzhľadom na súčasnú rotáciu posádok zberných vozidiel nie je možné túto iniciatívu prekračujúcu zmluvné podmienky automaticky očakávať.