Uzávera štátnej cesty III/1056

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v dňoch 10.08.2018 – 12.08.2018 bude z dôvodu výstavby mostného objektu uzatvorená cesta III/1056. Miesto výstavby sa nachádza medzi obcami Kalinkovo a Dunajská Lužná. Obchádzková trasa do obce Dunajská Lužna bude viesť cez mesto Šamorín a bude označená prenosným dopravným značení.

Ďakujeme za pochopenie.

Dôležitá výzva!

Dňa 3.7.2018 ráno okolo 8,30 hod. na hrádzi v blízkosti hokejovej haly došlo k nehode. Pani, ktorá venčila svojich dvoch psov bola uhryznutá ďalším psom, ktorý  podľa vyjadrenia poškodenej vybehol z blízkeho lesa pričom sa jednalo pravdepodobne o rasu „ridgeback“. Pes bol v sprievode svojej majiteľky, ktorá bola na bicykli. Žiadame majiteľku psa, aby sa prihlásila na Obecnom úrade za účelom preukázania povinného očkovania zvieraťa.

Pozvánka na OZ 27.06.2018

v Hamuliakove, dňa 20.06.2018

P O Z V Á N K A

 

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 6/2018, ktoré sa uskutoční dňa

 

                                         27.06. 2018, v stredu, o 17.00 hod.

                                                    v kultúrnom dome.

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Záverečný účet, rozpočtové opatrenia, nájomné byty – zábezpeky
 5. Pridelenie nájomných bytov
 6. MŠ – krátka informácia
 7. Riešenie priestorov pre ZŠ
 8. Došlá pošta
 9. Rôzne
 10. Záver

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto pozvánkou svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

 

Jozef Schnobl

starosta obce

 

 

 

Čerpanie dovolenky

Z dôvodu čerpania dovolenky budú zatvorené oddelenia:

Dane a poplatky za odpad: od 06.07.2018 do 18.07.2018

Evidencia obyvateľstva – ohlasovňa : od 06.08.2018 do 17.08.2018

Overovanie podpisov a listín: od 02.07.2018 do 13.07.2018 a 09.08.2019 do 13.08.2018

Ekonomické oddelenie: od 16.07.2018 do 27.07.2018

Stavebný úrad: od 06.07.2018 do 13.07.2018 a 13.08.2018 do 24.08.2018

 

 

 

DNI OBCE 23.06.2018

Samospráva obce Hamuliakovo Vás srdečne

pozýva na DNI OBCE,usporiadané v dňoch    

 22. – 23. júna 2018.

 

PROGRAM:

 1. jún 2018 – piatok

 

17.00 Futbalový turnaj starých pánov o putovný pohár starostu obce.

           Vyhodnotenie futbalového turnaja o putovný  pohár starostu obce

 

 1. jún 2018 – sobota

 

10.30 Svätá omša pri Soche sv. Donáta

11.30 Pietny akt pri Pamätníku padlých hrdinov

15.30 Slávnostné otvorenie dňa obce pred kultúrnym domom

           Príhovor starostu obce    

           Hamuliakovské mažoretky

16.00 Tanečné vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ

16.30 Kúzelník Ivan

17.00 MT Family dance crew

18.00 P.P.Band blues     

19.00 Pouličná zábava – Senzi Vili

20.00 GITUS

21:00 FMS trojica

22:00 LORETTA

Ham1

 

 

Pozvánka

Starosta obce Hamuliakovo, Jozef Schnobl, Vás pozýva na verejnú schôdzu – pracovné stretnutie ohľadom dopravného značenia v obci Hamuliakovo.

Stretnutie sa uskutoční 14.06.2018 so začiatkom o 17:00 hod. v budove kultúrneho domu.

Pozvaný : Ing. Tichý – zodpovedný projektant