Na základe upovedomenia o zámere budovania optickej siete, publikovaného 5.10.2020 na stránke obce Hamuliakovo, upozorňujeme na nevyhnutnosť odovzdania vyplneného tlačiva „Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej telekomunikačnej siete“, ak má vlastník záujem o pripojenie na optickú sieť.

Len na základe odovzdaného tlačiva investor siete naplánuje a naprojektuje vyhotovenie prípojky na ukladanej trase.

Vzor tlačiva tu:

HAMULIAKOVO OUK

OZNAM HAMULIAKOVO