Upovedomujeme Vás, že investor Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v blízkej budúcnosti zaháji výstavbu optickej infraštruktúry v obci Hamuliakovo. Účelom výstavby je vybudovanie telekomunikačnej infraštruktúry poskytujúcej všetky druhy služieb na báze IP technológie.

Spoločnosť NEVITEL, a.s. ( splnomocnená investorom na vykonanie legislatívnej prípravy projektu ) v mesiaci október 2020 bude zisťovať Váš súhlas resp. nesúhlas so zriadením optickej prípojky na Vašej nehnuteľnosti.

V rámci tohto zisťovania budú vlastníkom distribuované : ” Oznámenie o budovaní optickej infraštruktúry ” ( s podrobným vysvetlením a návodom ) a tlačivo ” Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej telekomunikačnej siete ” .

Obec Hamuliakovo oznamuje, že spoločnosť Nevitel a.s. predložila dokumenty, ktoré ju oprávňujú na vykonanie predmetného zisťovania.

Upovedomenie vlastníkov

TRASOVANIE HAMULIAKOVO