Obec Hamuliakovo v súlade s platným Zákonom o odpadoch od 31.5.2021 rozširuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu /BRKO) = pomyje prostredníctvom dodatočných špeciálnych nádob, ktoré budú doplnené na nové stojiská (viď. priložená mapka).

Nádoby sú už umiestnené na svojich stojiskách. Vývoz nádob bude každý pondelok systémom za nový, čistý kus.

Do týchto špeciálnych nádob sa vhadzuje:

starý chlieb, pečivo, knedle, zvyšky uvareného jedla, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli z kuchýň domácností vrátane odrezkov mäsa a kostí a pod.)

NEVHADZUJTE iný odpad ako sklo, kovy ani PET fľaše!

Pri vhadzovaní dbajte, prosím, na riadne zatvorenie veka a ZAISTENIE VEKA uzáverom!