Výzva na predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou – “Projektová dokumentácia ZŠ Hamuliakovo”

Verejný obstarávateľ Obec Hamuliakovo vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. na predmet zákazky “Projektová dokumentácia pre stavbu Základná škola Hamuliakovo” Dátum zverejnenia výzvy: 10.02.2022 Lehota na predloženie ponuky: 24.02.2022 do 12:00 hod. Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v texte Výzvy a priložených výkresoch … Čítať ďalej Výzva na predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou – “Projektová dokumentácia ZŠ Hamuliakovo”