Verejný obstarávateľ Obec Hamuliakovo vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. na predmet zákazky “Projektová dokumentácia pre stavbu Základná škola Hamuliakovo”

Dátum zverejnenia výzvy: 10.02.2022

Lehota na predloženie ponuky: 24.02.2022 do 12:00 hod.

Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v texte Výzvy a priložených výkresoch hmotovej štúdie 01 – 07  a vizualizácii. Podmienky účasti, ďalšie podrobnosti a harmonogram plnenia zmluvy je uvedený v dokumente Výzva.

Zverejnené prílohy:

Výzva na predloženie ponuky PD ZŠ Hamuliakovo

Návrh zmluvy – Zmluva o dielo projektová dokumentácia

Výkresy hmotovej štúdie:

01 – SIT – skutkový stav

02 – SIT – siete

03 – SIT – návrh v1

04 – SIT – návrh v2

05 – SUTERÉN

06 – PRÍZEMIE

07 – POSCHODIE

Vizualizácia hmotovej štúdie:

 

Príloha č. 2 –  súhrnný list ponuky – na vyplnenie