v Hamuliakove, dňa 10.10.2018

P O Z V Á N K A

 

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo, ktoré sa uskutoční dňa

 

 

  1. 10. 2018, utorok, o 8:00 hodine

       v zasadačke obecného úradu

 

P R O G R A M   rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Rozpočtové opatrenia: čerpanie fondu opráv – okná NB Topoľová ul., právne služby
  5. Pridelenie nájomného bytu
  6. Predĺženie zmluvy audítora
  7. Rôzne
  8. Záver

 

Jozef Schnobl

starosta obce