v Hamuliakove, dňa 05.04.2018

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 3/2018, ktoré sa uskutoční dňa

                                11.04. 2018, v stredu, o 17.00 hod.

                                               v kultúrnom dome.

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Vysporiadanie obecných pozemkov
 5. Verejné obstarávanie MŠ – krátka informácia
 6. Poplatok za rozvoj
 7. Zriadenie vecného bremena – znalecký posudok p. Telek
 8. Žiadosť spoločnosti SWAN
 9. Došlá pošta
 10. Rôzne
 11. Záver

Jozef Schnobl

starosta obce

Pdf