ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

pre osoby s uhradeným poplatkom  za komunálne odpady v obci Hamuliakovo – fyzické osoby nepodnikateľov

sa uskutoční v piatok 7.6.2019 od 16,00 do 18,00 na zberovom dvore Hamuliakovo za nasledovných podmienok:

 • odpady budú prevzaté len v uzatvorenom originálnom obale, z ktorého  sa neuvoľňuje odpad a ktorý je označený pôvodnou etiketou, t.j. predovšetkým budú uvedené zložky obsahu a piktogramy nebezpečnosti
 • odpad bude preberaný len:
 • od fyzických osôb, nepodnikateľov, ktoré majú uhradený poplatok za komunálny odpad na r. 2019 a identifikujú sa kartičkou pre zberový dvor  (odpad od podnikateľov sa nepreberá)
 • ak pochádza z bežnej prevádzky domácnosti (nepreberajú sa produkty stavebnej a špeciálnej chémie vznikajúce ako odpad zo stavebnej činnosti resp. špeciálnych činností)
 • v množstve max. do 5 kg na jedného poplatníka

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti Marius Pedersen a Obce Hamuliakovo preberať len tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty a farby

 Odpadové rozpúšťadlá a riedidlá

 Ostatné odpady s obsahom škodlivín posúdi zodpovedný pracovník Marius Pedersen a prevezme ich len v prípade, že spoločnosť vie zabezpečiť ich likvidáciu

Týmto obec Hamuliakovo vytvorila podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE –SOBOTA 1.6.2019

V prvý júnový víkend sa konajú majstrovstvá sveta v strednom triatlone The Championship 2019, ktoré prinesú aj niektoré DOPRAVNÉ OBMEDZENIA v HAMULIAKOVE.

Venujte prosím pozornosť plánovaniu TRASY a potrebnému ČASU Vašich presunov.

Žiadame občanov na uzavretých uliciach – Šamorínska a Dunajská, aby si odparkovali svoje vozidla mimo komunikácie.
V prípade, že občania z uzavretých  ulíc Šamorínska, Dunajská a Sadová budú potrebovať použiť svoje motorové vozidlo počas uzávery, je potrebné ho presunúť mimo uzáveru pred začatím pretekov.

CHODCI – v záujme vlastnej bezpečnosti, prosím, používajte chodníky.
CYKLISTI – nesúperte, prosím, s pelotónom. Nie je to bezpečné. Použite náhradné trasy cez iné ulice alebo po zosadnutí z bicykla použite chodník.

sobota 1.6.2019 od 9:00 do 15:00 (zátarasy budú odstránené za posledným bicyklistom, teda možno aj skôr)
1/ SMER ŠAMORÍN – ÚPLNÁ UZÁVIERKA medzi výjazdom z Dunajskej Riviéry a mestom Šamorín (je potrebné obísť cez Kalinkovo a Dunajskú Lužnú)
2 / Ulica Hlavná, úsek MEDZI CINTORÍNOM a výjazdom z DUNAJSKEJ RIVIÉRY + obmedzenie výjazdu z ulice Buková a Gaštanová – striedavá premávka po polovičnom profile riadená políciou – počítajte s možným čakaním
Toto sa týka aj návštevníkov HOKEJOVEJ HALY.
3 / Úplná uzávierka ulice ŠAMORÍNSKA od cintorína po námestie a ulice DUNAJSKÁ od pošty po hrádzu (parkovanie pred obchodom možné, ale vzhľadom na nemožný prejazd neodporúčame).
4/ Riadený prejazd = križovanie cez ulicu Šamorínska – po ulici Cintorínska – prístup na ulice CINTORÍNSKA, ÚZKA, PRI HRÁDZI – prejazd bude umožnený na základe pokynu polície a organizátorov – počítajte s možným čakaním
5/ Úplná uzávierka VSTUPOV na ulicu Dunajská z ulíc SADOVÁ, ÚZKA, DLHÁ, KOSTOLNÁ a malej hrádze
6/ Prístup na PARKOVISKO PRI DUNAJI pod veľkou hrádzou bude uzatvorený – na dočasné odparkovanie vozidiel je potrebné využiť ulicu Kostolná a Dlhá s prístupom od Židovskej
7/ UZÁVIERKA VEĽKEJ HRÁDZE pre cyklistov a chodcov od Hamuliakova po Šamorín

AUTOBUS do/z Šamorína:
Nebude obsluhovaná zastávka Hamuliakovo Dunajská Riviéra a Šamorín- Gútorská cesta – viď. príloha

slovak lines

Uzávera

OZNAM – Uzávierka komunikácií v Hamuliakove a zmena v autobusovej preprave 1.6.2019

Uzávierka komunikácií v Hamuliakove 1.6.2019 – predbežná informácia

Vážení spoluobčania, týmto Vás chceme informovať o uzávierkach niektorých komunikácií v Hamuliakove v predstihu tak, aby ste si vedeli VOPRED NAPLÁNOVAŤ čas potrebný pri presune do dotknutých lokalít.

Dátum: sobota 1.6.2019 od 9:00 do 15:00 (pravdepodobne do 13:00)

 • Komunikácia 3. triedy č. 1056 – úplná uzávierka medzi výjazdom z Dunajskej Riviéry a mestom Šamorín (je potrebné obísť cez Kalinkovo a Dunajskú Lužnú)
 • Ulica Hlavná, úsek medzi cintorínom a výjazdom z Dunajskej Riviéry, obmedzenie výjazdu z ulice Buková a Gaštanová – striedavá premávka po polovičnom profile riadená políciou –  počítajte s možným čakaním
  Toto sa týka aj návštevníkov hokejovej haly.
 • Úplná uzávierka ulice Šamorínska od cintorína po námestie a ulice Dunajská od pošty po hrádzu
 • Riadený prejazd = križovanie cez ulicu Šamorínska – po ulici Cintorínska  – prístup na ulice Cintorínska, Úzka, Pri hrádzi – prejazd bude umožnený na základe pokynu polície a organizátorov – počítajte s možným čakaním
 • Úplná uzávierka vstupov na ulicu Dunajská z ulíc Sadová, Úzka, Dlhá, Kostolná a malej hrádze
 • Prístup na parkovisko pod veľkou hrádzou bude uzatvorenýna dočasné odparkovanie vozidiel je potrebné využiť ulicu Kostolná a Dlhá s prístupom od Židovskej
 • Uzávierka veľkej hrádze pre cyklistov a chodcov  od Hamuliakova po Šamorín

Žiadame prevádzky v dotknutých lokalitách, aby si zaistili zásobovanie mimo uvedeného časového intervalu.

Ďalej nebude obsluhovaná zastávka Hamuliakovo Dunajská Riviéra a Šamorín- Gútorská cesta – viď. príloha

V záujme vlastnej bezpečnosti žiadame chodcov, aby používali chodníky. Pri pohybe po hrádzi rešpektujte, prosím, pokyny organizátorov a polície.

Uzávera

 

slovak lines