Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

v Hamuliakove, dňa 26. 11. 2018

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 10/2018, ktoré sa uskutoční dňa

 

 1. 12. 2018, v stredu, o 19.00 hod.

v kultúrnom dome v Hamuliakove.

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie Insignií novozvolenému starostovi.
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov.
 6. Schválenie programu zasadnutia
 7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 9. Príhovor novozvoleného starostu
 10. Menovanie zástupcu starostu obce
 11. Ustanovenie komisie pre verejný záujem – voľba predsedu a členov
 12. Záver

Jozef Schnobl

starosta obce

 

Oznam – zmena personálneho obsadenia na referáte evidencie obyvateľstva

Oznam – zmena personálneho obsadenia na referáte evidencie obyvateľstva

 

Vážení spoluobčania,
týmto  oznamujeme, že k 30.11.2018 dochádza k zmene personálneho obsadenia na referáte evidencie obyvateľstva, a súčasne si Vás dovoľujeme pri vybavovaní Vašich záležitostí u poverenej pracovníčky v zácviku požiadať o trpezlivosť a pochopenie.

 

Naša dlhoročná spolupracovníčka pani Rozália Ovečková sa rozhodla využiť svoje nadobudnuté skúsenosti a odchádza do komerčného sektoru. Napriek strate pre obec jej želáme veľa úspechov v kariérnom raste aj osobnom živote.

Od 1.12. 2018 bude za referát zodpovedať pani Andrea Olajcová.