P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 1/2018, ktoré sa uskutoční dňa

07.02. 2018, v stredu, o 17.00 hod.   v kultúrnom dome.

 

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Vysporiadanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam
 6. Vysporiadanie obecných pozemkov
 7. Verejné obstarávanie MŠ
 8. Modernizácia verejného osvetlenia
 9. Došlá pošta
 10. Rôzne
 11. Záver

 

Jozef Schnobl

starosta obce