OZNAM

Vážení občania, každý štvrtok od 14.12.2017 v čase od 14.00hod. do 18.00 hod. bude v obci Hamuliakovo dočasne ordinovať MUDr. Anna Martincová.

Upozorňujeme, že MUDr. Anna Martincová bude vykonávať LEN vyšetrenia a predpisovať lieky. NEBUDE vykonávať odbery krvi, nakoľko sa jedná len o dočasné zastupovanie.

POZVÁNKA NA OZ 06.12.2017

v Hamuliakove, dňa 30.11.2017

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 14/2017, ktoré sa uskutoční dňa

06.12. 2017, v stredu, o 17.00 hod.

   v kultúrnom dome.

 

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh Rozpočtu
 6. Opatrenia na rok 2017
 7. Návrh VZN č. 7/2017 Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č. 8/2015
 8. Vysporiadanie obecných pozemkov
 9. Šport – projekty
 10. Došlá pošta
 11. Rôzne
 12. Záver

Jozef Schnobl

starosta obce

Pozvánka

Vážení športoví priatelia!

Vedenie ŠK Hamuliakovo pozýva všetkých členov a priateľov športu na výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa koná 11.11.2017, v sobotu o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Hamuliakove.

Pozvánka na OZ 9.11.2017

v Hamuliakove, dňa 02.11.2017

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 13/2017, ktoré sa uskutoční dňa

09.11. 2017, vo štvrtok, o 16.30 hod.

   v kultúrnom dome.

 P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Pridelenie nájomného bytu
 5. Organizačná štruktúra odd. stavebný úrad
 6. VZN č. 4/2017 ktorým sa určuje školský obvod ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hamuliakovo
 7. VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný odpad od 01.01.2018
 8. VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
 9. Verejné osvetlenie – rekonštrukcia
 10. Slaboprúdové rozvody ZŠ
 11. Zámer Avalanche Group s.r.o – Quintela s.r.o
 12. Návrh VZN č. 7/2017 Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č. 8/2015
 13. Riešenie prístupových ciest k nehnuteľnostiam a pozemkom na ulici Poľná
 14. Došlá pošta
 15. Rôzne
 16. Záver

 

Jozef Schnobl

starosta obce

 

POZVÁNKA

Samospráva obce Hamuliakovo pri príležitosti mesiaca “ Úcty k starším“ srdečne pozýva všetkých seniorov obce na slávnostné posedenie v stredu 18.10.2017. o 17:00 hod. v kultúrnom dome. Pripravili sme pre Vás príjemnú atmosféru pri večeri a kultúrnom programe.

Pozvánka na OZ 11.10.2017

v Hamuliakove, dňa 02.10.2017

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 12/2017, ktoré sa uskutoční dňa

11.10. 2017, v stredu, o 17.00 hod.

   v kultúrnom dome.

 P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Hamuliakovo
 5. Návrh VZN č. 4/2017 ktorým sa určuje školský obvod ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hamuliakovo
 6. Dodatok č. 2/2017 k zmluve č. 119 051 o poskytovaní služieb v oblasti odpadov
 7. Návrh VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný odpad od 01.01.2018
 8. Rôzne
 9. Záver

Jozef Schnobl

starosta obce