Pozvánka na OZ 21.02.2018

v Hamuliakove, dňa 15.02.2018

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo, ktoré sa uskutoční dňa

21.02. 2018, v stredu, o 7:30 hodine

v zasadačke obecného úradu

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Zmluva o výkone správy bytového domu
 5. Žiadosť o súhlas OZ s vydržaním vlastníckeho práva k pozemku
 6. Záver

 

Jozef Schnobl

starosta obce

OZNAM

Vážení občania, každý utorok v čase od 12:00 hod. do 15.00 hod. a štvrtok od 7:00 – 11:00 hod. bude v obci Hamuliakovo ordinovať MUDr. Anna Koniarová

POZVÁNKA NA OZ 07.02.2018

 

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 1/2018, ktoré sa uskutoční dňa

07.02. 2018, v stredu, o 17.00 hod.   v kultúrnom dome.

 

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Vysporiadanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam
 6. Vysporiadanie obecných pozemkov
 7. Verejné obstarávanie MŠ
 8. Modernizácia verejného osvetlenia
 9. Došlá pošta
 10. Rôzne
 11. Záver

 

Jozef Schnobl

starosta obce