POZVÁNKA

Samospráva obce Hamuliakovo pri príležitosti mesiaca “ Úcty k starším“ srdečne pozýva všetkých seniorov obce na slávnostné posedenie v stredu 18.10.2017. o 17:00 hod. v kultúrnom dome. Pripravili sme pre Vás príjemnú atmosféru pri večeri a kultúrnom programe.

Pozvánka na OZ 11.10.2017

v Hamuliakove, dňa 02.10.2017

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 12/2017, ktoré sa uskutoční dňa

11.10. 2017, v stredu, o 17.00 hod.

   v kultúrnom dome.

 P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Hamuliakovo
 5. Návrh VZN č. 4/2017 ktorým sa určuje školský obvod ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hamuliakovo
 6. Dodatok č. 2/2017 k zmluve č. 119 051 o poskytovaní služieb v oblasti odpadov
 7. Návrh VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný odpad od 01.01.2018
 8. Rôzne
 9. Záver

Jozef Schnobl

starosta obce

GútorRun – oznam

Vážení  spoluobčania,

 1. septembra 2017 (v sobotu) bude v Hamuliakove prebiehať verejné športové podujatie s názvom Dobehni ma! GútorRun, na ktoré Vás srdečne pozývame. Ide o bežecké preteky, ktorých trať bude viesť aj po Dunajskej, Židovskej, Dlhej, Kaštieľskej a Kostolnej ulici.   Vzhľadom na množstvo prihlásených bežcov je nevyhnutné,  aby bola počas trvania pretekov od 8:00 do 13:00 boli ulice: Dunajská ulica, Sadová uzatvorená .  Od 8:30 do 11:00 budú ulice: Dlhá, Židovská, Kostolná a časť Kaštieľskej uzatvorená.  Od 10:30 do 13:00 bude obmedzený vstup na veľkú a malú hrádzu. Predmetné uzávery budú prebiehať za asistencie polície a dobrovoľníkov . V tomto čase nebude možné do uzatvoreného úseku ulice vojsť, ani z neho vyjsť motorovým vozidlom. Prosíme Vás, aby ste prispôsobili svoje potreby tejto skutočnosti. Zároveň Vás prosíme aby ste odparkovali svoje autá z uzatvoreného úseku ulice – predídeme tým neželaným kolíznym situáciám a prípadnému poškodeniu.
  Ďakujeme za Vaše pochopenie a veríme, že sa nám aj vďaka Vám podarí zabezpečiť bezpečný priebeh podujatia.

 

Tisztelt Polgártársak,

Szeretettel meghívjuk Önöket  2017. szeptember 30-án, szombaton   megrendezendő nyilvános  sporteseményünkre, a  GÚTOR run -ra  futóversenyre.  A verseny útvonala a Duna utca,  Hosszú utca a Zsidó utca, Kastély  és  Templom utca.

Maga a verseny a  rendőrség bevonásával történik 8:00 – tól  13:00 óráig, amikor a következő útszakaszok le lesznek zárva. 8:30 -tól 13:00-ig a Duna utca és a Park utca, 9:00 -tól  kb. 11:00-ig a Hosszú utca, Zsidó utca, Templom utca és  Kastély utca egy szakasza. 10:30-től 13:00-ig korlátozva lesz a kis és a nagy töltésen a közlekedés  valamint az ezeket érintő útszakaszokon.

Tekintettel a résztvők magas számára ebben az időben minden emlíett  útszakaszon  a motoros járművel  való közlekedés korlátozva lesz. Természetesen a futók és a nézők biztonsága elsődleges szempont, ezért tisztelettel kérjük megértésüket és hozzájárulásukat a verseny biztonságos lebonyolításához, kérjük, hogy a lehető legnagyobb mértékben figyeljenek a versenyzők épségére.

Megértésüket köszönjük és hisszük, hogy Önöknek köszönhetően is sikerül bebiztosítani a verseny biztonságos lebonyolítását.

 

Zasadanie komisie Životného prostredia

 

 

stredu 4.10.2017 o 16,45 hod na obecnom úrade  bude stretnutie komisie životného prostredia ohľadom :

1.)  Organizácia  a systém odpadového hospodárstva v obci na rok 2018

2.)  Stanovenie výšky poplatku za zber zmesového komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2018

3.)  Návrh na zmenu  VZN  …… /2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady

4.)  Dodržiavanie VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Hamuliakovo  so zreteľom na povinnosti právnických osôb ako pôvodcov odpadu – teda najmä reštauračných zariadení v obci

5.)  Čierne výruby stromov v obci

 

 

OZNAM – zber použitých jedlých olejov z domácností

Zber použitých jedlých olejov z domácností.

Použité jedlé oleje je možné odovzdať v plastových fľašiach s funkčným uzáverom do zbernej nádoby umiestnenej na zberovom dvore v Hamuliakove.

Zbierajú sa:

Použité jedlé oleje (slnečnicový, repkový, olivový olej)

Zbierané oleje

musia byť očistené od hrubých nečistôt

( najlepšia je preliať použitý olej cez sitko)

Pozvánka na OZ 21.09.2017

v Hamuliakove, dňa 13.09.2017

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 11/2017, ktoré sa uskutoční dňa

21.09. 2017, vo štvrtok, o 16.30 hod.

   v kultúrnom dome.

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu a krátka informácia ekonomického úseku Mgr. Eva Koricina
 6. Verejné obstarávanie MŠ
 7. Organizačná štruktúra Obecného úradu
 8. Pridelenie nájomného bytu
 9. Konanie o stavebnej uzávere Horná vrbina, Ostrovná: podanie informácie o stave
 10. Zmeny a doplnky UP č. 8/2015 podanie informácie ostave
 11. Návrh starostu obce na zahájenie  zmien a doplnkov č. 9/2017
 12. Informácia o uzavretí dohody o odklade plnenia s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – revitalizácia cyklistickej trasy v Hamuliakove
 13. Informácia o určení nezákonnosti prijatých zmien VZN č. 3/2016 o poplatku za rozvoj – odstránenie nezákonnosti postupu OZ
 14. Vysporiadanie pozemku k zberovému dvoru, odhlasovanie zmluvy o zámene pozemkov, zmluvy o nájme pozemkov, zmluvy o zriadení vecného bremena
 15. Došlá pošta
 16. Rôzne
 17. Záver

 

 

Jozef Schnobl

starosta obce