v Hamuliakove, dňa 18.04.2017

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 7/2017, ktoré sa uskutoční dňa

26.04. 2017, v stredu, o 17.30 hod.

   v kultúrnom dome.

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Pridelenie nájomného bytu
 5. p.Molnár – zámenná zmluva, nájomná zmluva
 6. MŠ, ZŠ krátka informácia
 7. Odpadové hospodárstvo
 8. Verejné osvetlenie
 9. Prieskum trhu na audítora
 10. VZN za rozvoj dodatok č. 2
 11. Došlá pošta
 12. Rôzne
 13. Záver

 

Jozef Schnobl

starosta obce